E.S.O


Presentació

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria compren quatre cursos des dels 12 als 16 anys. Es tracta d’una etapa on els nois i noies viuen un procés de maduració i de construcció de la pròpia identitat.

La finalitat de l’etapa d’ESO es fonamenta en 4 pilars:

 1. Consolidar els prenentatges de l’Educació Primària.
 2. Aprofundir en les matèries fonamentals d’acord amb l’edat i la capacitat.
 3. Desenvolupar les habilitats i les competències bàsiques.
 4. Orientar a l’alumne en els diferents camins acadèmics-professionals.

Des de l’escola vetllem per una formació integral dels alumnes, desenvolupant tots els àmbits de creixement personal:

 • L’àmbit físic i psicomotor
 • L’àmbit intel·lectual i cognitiu
 • L’àmbit de l’equilibri i l’autonomia personal
 • L’àmbit transcendent i religiós
 • L’àmbit de la inserció social
 • L’àmbit de les relacions interpersonals 

Pla d’estudis

Introducció

Volem proporcionar a tots els nois i noies una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, i a la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural. Així mateix, ajudar-los a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat.

L’Educació Secundària s’organitza en diferents matèries. El quart curs té caràcter orientador segons els estudis posteriors que vulguin realitzar.

Hi ha tres tipus de matèries: les comunes, les optatives i el treball de síntesi/projecte de recerca.

Matèries Comunes

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
 Matemàtiques

3

4

4

4

 Llengua catalana

3

3

3

3

 Llengua castellana

3

3

3

3

 Llengua estrangera: Anglès

3

4

3

3

 CC. Naturals: Biologia i Geologia

3

2

 CC. Naturals: Física i Química

3

2

 Ciències Socials (Geografia i Història)

3

3

3

3

 Tecnologia

2

2

2

 Educació Física

2

2

2

2

 Religió

1

1

1

1

 Música

2

2

 Educació Visual i Plàstica

2

2

 Matèria optativa

2

2

2

9

 Matèria complementària

2

2

2

2

 Treball de Síntesi/Projecte Recerca

(1*)

(1*)

(1*)

(1*)

 Treballem les competències

1

 Tutoria

1

1

1

1

Totals

32

32

32

32

 

 MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES
 1r ESO: Educació en valors + Aula d’estudi
 2n ESO: Educació en valors + Aula d’estudi
 3r ESO: Fem ciència + Aula d’estudi
 4t ESO: Treballem el mètode científic + Aula d’estudi

 

TREBALL DE SINTESI (de 1r a 3r)

Consisteix en un projecte interdisciplinari format per un conjunt d’activitats on l’alumne ha de ser capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes de tipus pràctic.

Es tracta d’un treball en grup que es realitza durant una setmana de curs, inclou una sortida de dos dies de convivència i de contacte amb la natura. Finalment el grup ha d’exposar el seu treball davant d’un tribunal.

 

PROJECTE DE RECERCA (4t)

L’alumnat realitza un projecte de recerca en equip. Aquest projecte està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca entorn d’un tema escollit i acotat. Durant tot el procés l’alumne treballa sota el guiatge del professorat.

Ha de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball i també cooperació i cooperació amb la resta de l’equip.

Matèries Optatives

ETenen com a finalitat que els alumnes consolidin o ampliïn les pròpies capacitats i coneixements.

 MATÈRIES OPTATIVES
 1r ESO
 Francès  Performing arts in English
 Programem  Astronomy
 2n ESO
 Francès  Performing arts in English II
 Robótica  Taller de laboratori
 3r ESO
 Francès  Cultura clàssica
 Ecologia  Emprenedoria
 4t ESO
 Francès(*)  Biologia
 Dibuix  Economia
 Emprenedoria  Física i Química
 Informàtica  Llatí
 Tecnologia  

Les matèries optatives específiques de 4t complementen el currículum comú i orienten de cara a estudis postobligatòris. Tots els alumnes n’han de cursar tres.

*Cal haver cursat Francès a 3r.

Per tal d’ajudar en el procés de decisió l’escola està subscrita a la web d’orientació: www.unportal.cat

Tutoria

El tutor té assignada una hora de tutoria grupal on desenvolupem un programa de tutories (PAT) que inclou una sèrie d’activitats relacionades amb diferents àmbits com la salut, els valors, l’orientació…, així com aspectes de la dinàmica de la classe i del curs.

També disposa d’una hora de tutoria individual per atendre i orientar a l’alumne i un altra de visites de pares. Potenciem l’educació conjunta família-escola mitjançant el diàleg, la coherència i la formació.

Avaluació

L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i l’avaluació té com a objectiu ajudar-lo a ser més competent i acompanyar-lo per millorar el seu procés d’aprenentatge.

Les matèries estan agrupades per àmbits: lingüístic, matemàtic, cientificotecnològic, social, artístic, educació física i cultura i valors. També s’avalua el grau d’assoliment de les competències dels àmbits digital i personal i social, que són transversals.

Avaluar comporta recollir dades, analitzar-les, valorar-les i prendre decisions. L’avaluació és un procés que duen a terme tant els professors com els alumnes i requereix una intercomunicació permanent entre les dues parts.

Horari

El nostre horari  és:

Dilluns, dimarts i dijous de 7’55 a 13’15 i de 15 a 17h

Dimecres i divendres de 7’55 a 13’45h.

Metodologia

La nostra metodologia és personalitzada, oberta i flexible. Integra les diferents intel·ligències múltiples i desenvolupa les competències personals. Per poder atendre a tot l’alumnat incorporem les TIC a la didàctica de les matèries així com la combinació de mètodes de treball cooperatiu i per projectes amb altres metodologies més tradicionals.

Partint dels coneixements previs de l’alumne i tenint en compte els diferents ritmes d’aprenentatge, les motivacions i els interessos apliquem diferents mètodes de treball segons les necessitats:

– desdoblaments

– grups flexibles

– reforços individuals

– Adaptacions i plans individualitzats

Al llarg del curs es treballen matèries de forma interdisciplinar a partir de projectes de l’àmbit cientificotecnològic i de l’àmbit socio-lingüístic.

 

Què oferim?

 • Pla d’Acció Tutorial adequat a les necessitats i actualitzat.
 • Tutoria individual i seguiment amb les famílies.
 • Seguiment del treball diari.
 • Consolidació de tècniques d’estudi.
 • Treball de les habilitats socials. Resolució de conflictes mitjançant el diàleg i la mediació.
 • Comunicació amb famílies i alumnes a través de la plataforma Educamos.
 • Assessorament i seguiment des del departament d’orientació de centre.
 • Proves psicopedagògiques a 1r d’ESO
 • Proves psicopedagògiques i d’interessos professionals a 3r d’ESO.
 • Projecte d’orientació acadèmic-professional sobre estudis posteriors des de 3r d’ESO: xerrades, visita al Saló de l’Ensenyament, subscripció a la web unportal.cat …
 • Preparació per a les proves d’accés a CFGM.
 • PAC: Programa d’Auxiliars de conversa en anglès.
 • Com a centre examinador de Cambridge, assessorament i seguiment per a l’obtenció del First Certificate, Advanced i titulacions prèvies.
 • La possibilitat de cursar un Batxillerat Dual i obtenir una doble titulació des de 2n d’ESO.
 • Seguiment i assessorament en el Projecte de Recerca de 4t ESO.
 • Aplicació de les TIC a la didàctica de les matèries. Suport de pissarra digital en totes les aules.
 • Pràctiques als laboratoris de Física, de Química i de Ciències Naturals.
 • Pràctiques del projecte a l’aula de Tecnologia
 • Taller de robòtica
 • Ràdio JM
 • Sortides i viatges de tipus cultural i formatiu.

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad